Activiteiten & Actueel

Verslag Ledenontmoetingsavond en ALV 12/02/2019

meer foto's onder het jaarverslag

Presentatie activiteiten commissies 2018

Via deze link kunt u het verslag bekijken van de activiteiten door de verschillende commissies van Groei&Bloei afdeling Walcheren. Opens external link in new windowKlikt u hier.

 

VERSLAG 70e JAARVERGADERING KMTP GROEI & BLOEI, AFDELING WALCHEREN OP 12 FEBRUARI 2019

1. Opening en Welkom

Om 19.30 uur wordt de 70e jaarvergadering geopend door de voorzitter, Christien van den Bosch. Ze heet alle aanwezigen van harte welkom. Aanwezige leden: 50.
Net als vorig jaar is er weer heel wat lekkers gebakken door enkele leden. We gaan terugblikken op het 70e jubileumjaar en de vele activiteiten die de commissies hebben georganiseerd en kijken we naar de toekomst.
We zijn een zeer actieve en leuke afdeling, zaterdag 15 september 2018 hebben we ons jubileum gevierd met een jubileumfair op boerderij Oranjepolder in Arnemuiden.
Als dank voor het vele werk is er een High–tea georganiseerd om alle commissieleden te bedanken.
Herma Angel en Margreet Roelse van de Digicommissie hebben afgelopen jaar veel werk verzet voor o.a. de website en het Groentje ook de digitale presentaties voor deze avond zijn door hen gemaakt.

2.a Aanpassen agenda
Dit is n.v.t.

2.b Mededelingen
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ineke IJzerman en Wendela van Dijken (afwezig) hebben samen alles voor ons op een rijtje gezet.
Bij deelname aan activiteiten, worden uw persoonsgegevens vastgelegd en wordt toestemming gevraagd voor het gebruik van foto’s. Wij delen uw gegevens niet met derden voor commerciële doeleinden. Verder worden persoonsgegevens alleen geraadpleegd voor intern gebruik. Het Privacy statement staat vermeld op onze website. Er worden hierover verder geen vragen gesteld.

3. Notulen vorige vergadering d.d. 6 februari 2018
Het verslag ligt ter inzage op de tafels. Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden akkoord bevonden met dank aan de notuliste.

4. Financieel verslag 2018
De penningmeester, Dolf de Nooijer, licht uitgebreid het financieel verslag 2018 toe. De vergadering kan de presentatie zowel via de fysieke stukken welke op de tafels liggen als via de diapresentatie meelezen.
De financiële situatie van de vereniging is evenals vorig jaar heel gezond vanwege een stevig eigen vermogen en de aanwezigheid van ruime reserves. Het beleid om het eigen vermogen meer te gaan gebruiken voor de leden wordt evenals vorig jaar gecontinueerd. De reserves van de commissies zullen zoveel mogelijk ook benut worden voor de leden en het is de bedoeling dat de reserves verder afgebouwd worden.
Het ledenbestand is t.o.v. vorig jaar gestegen met 19 leden.

5. Kascommissie
De kascommissie: Greet Vos en Jacqueline Geluk (afwezig) hebben 23 januari jl. de stukken gecontroleerd. Greet Vos vond het een pittige controle, alles was echter keurig in orde. De financiële stukken zijn door hen goedgekeurd en Dolf de Nooijer wordt bedankt voor zijn uitleg. Zij adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen. De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun werk.
Door het aftreden van Greet Vos wordt er door de voorzitter gevraagd wie haar wil opvolgen. Het is werk voor één middag in het jaar. Arnd Jan van Wijk meldt zich aan en zal samen met Jacqueline Geluk de kascommissie 2019 vormen.

6. Begroting 2019
De begroting wordt met de vergadering doorgenomen en resulteert in een negatief resultaat van € 1.196,58.
Ook de begroting is de leden volkomen duidelijk en roept geen vragen op.

7. Afscheid aftredende bestuurs-/commissieleden en benoeming nieuwe leden

7.a. Aftredende en herkiesbare leden bestuur
Cor Zuiddam (algemeen bestuurslid) is tussentijds in goed overleg gestopt als bestuurslid en deed de mediacontacten. Hij wordt door de voorzitter nogmaals bedankt voor zijn positieve inbreng en de gerealiseerde contacten met de media en heeft een boeket bloemen thuis ontvangen als blijk van waardering.
Jacqueline Hamelink (secretaris) en Ineke IJzerman (algemeen bestuurslid) zijn beiden aftredend en niet herkiesbaar. Na vier jaar secretaris te zijn, vond Jacqueline het tijd om hier mee te stoppen. Helaas is er nog geen vervanging gerealiseerd en worden haar taken voorlopig verdeeld onder de overige bestuursleden.
Ineke IJzerman legt haar functie neer i.v.m. haar gezondheid en gaat door als commissielid c.q. coördinator Groenworkshops. Verder zijn er voor beiden, mooie woorden van de voorzitter en ontvangen zij als dank een mooi boeket bloemen en een cadeautje. De voorzitter deelt de vergadering mee, dat er ondanks actief benaderen van potentiële kandidaten, er nog steeds naar vervanging van twee bestuursleden wordt gezocht.

7.b. Afscheid- en benoemen commissieleden
Commissielid Ada van der Veen-Klop van de Digicommissie treedt af door omstandigheden en heeft thuis een boeket bloemen ontvangen als blijk van waardering. Jacqueline Geluk, assisteerde vorig jaar al in de Open Tuinen commissie en wordt nu officieel lid van de Open Tuinen commissie. Ans Francke wordt lid van de reiscommissie en organiseert de dagreis naar Gardenista.

8. Huldiging jubilarissen
Dit jaar hebben we vijf 25- jarige jubilarissen, zij hebben een mooie felicitatiekaart ontvangen.
De zeven 40- jarige jubilarissen zijn door de voorzitter uitgenodigd om vanavond aanwezig te zijn.
De heer Louws is helaas niet aanwezig en heeft een boeket bloemen thuis ontvangen. De overige 6 aanwezige jubilarissen worden van harte gefeliciteerd en met mooie woorden en een boeket bloemen in het zonnetje gezet.
Ria Barten
Heel actief lid met veelvuldige deelname aan diverse activiteiten en maakt regelmatig deel uit van de kascontrole commissie. Vanaf 1994 al vrijwilligster bij het Floraliaproject voor scholen in Vlissingen.
Joost Hoogendoorn
Is bestuurslid geweest van de afdeling van 1999 tot 2010. Bij het vertrek van de voorzitter in 2010 is hij op speciaal verzoek nog twee jaar voorzitter geweest en wel in 2011 en 2012. Van 1999 tot 2015 is hij ook heel actief geweest binnen diverse commissies zoals Open tuinen, Ruilbeurzen, Tuinkringen en vroeger Tuin-keuringen. Samen met zijn vrouw Catrien neemt hij nog steeds deel aan allerlei activiteiten binnen de afdeling.
Willy de Nooijer
Heeft in 2015 het ereteken van “Grote verdiensten” bestaande uit zilveren insigne met robijn en oorkonde mogen ontvangen. Zij is nu al 36 jaar zeer actief voor het Floraliaproject. Via het landelijk hoofdbestuur zijn er al enkele afdelingen die inmiddels gebruik maken van de ter beschikking gestelde informatie. Via het Intranet van Groei&Bloei is dit inmiddels voor alle bestuurs- en commissieleden van alle afdelingen beschikbaar.
Jaap Griep
In het verleden een actief lid, samen met zijn vrouw bezocht hij regelmatig lezingen en open tuinen. Heeft ook zelf hun tuin opengesteld tijdens Open Tuinen weekend.
Joke Adriaanse
Een actief lid en is sinds 2015 vrijwilligster voor het Floraliaproject en neemt regelmatig deel aan activiteiten zoals groenworkshops, lezingen en bezoeken Open Tuinen.
Diny de Bliek
Actief lid samen met haar man Ton bezoekt ze diverse activiteiten zoals lezingen en open tuinen. In 1980 is ze bestuurslid geworden en zijn onder haar voorzitterschap verschillende commissies opgericht.
Van 1983 tot maart 1998 is ze bestuursvoorzitter geweest. Ook is ze 15 jaar vrijwilligster geweest voor het Floraliaproject. Verder hebben ze hun eigen tuin diverse malen opgesteld tijdens de Open Tuinen weekenden.
Kortom ze heeft dus een ontzettende lijst van verdienste voor onze afdeling.

9. Uitreiking insignes
De heer Frans Beijerling, voorzitter van de afd. Brabantse Wal en lid van het hoofdbestuur van Groei&Bloei is aanwezig. Hij feliciteert Joost Hoogendoorn en Diny de Bliek met hun 40- jarig jubileum en bedankt hen hartelijk voor hun enorme inzet voor de afdeling. Hiervoor ontvangen zij beiden van de KMPT Groei&Bloei beiden een oorkonde voor grote verdienste en een zilveren speld met robijn.

10. Rondvraag en Sluiting

Er zijn geen vragen uit de vergadering gesteld.
Dolf deelt mee dat Joost Hoogendoorn voor geïnteresseerden gratis boeken heeft neergelegd op de kar.
De voorzitter sluit de vergadering en tijdens de pauze ontvangen de leden een gratis consumptie aan de bar.
Na de pauze is het Sociaal Jaarverslag met vooruitblik activiteiten 2019 en terugblik activiteiten 2018, te volgen op het grote scherm en volgt het ledenontmoetingsgedeelte: Zien, Horen, Ruiken en Proeven.

Jacqueline Hamelink

 

Bijgaand het fotoverslag van deze avond. Klikt u op een foto voor een vergroting.
Digi-redactie

ALV + Ledenontmoetingsavond 12/02/2019

Datum:    dinsdagavond 12 februari 2019
Aanvang: 19.30 uur
Locatie:    De Zandput, Zandput 5, 4353 BA  Serooskerke
Toegang:  GRATIS; ALLEEN VOOR LEDEN

Net als vorig jaar beginnen we 2019 met een Ledenontmoetingsavond gecombineerd met de ALV. Het motto van de avond is “Zien, Horen, Ruiken, Proeven”.

De avond zal in het teken staan van de vele activiteiten in 2019 maar ook met een terugblik over het afgelopen jubileumjaar 2018. De avond is gecombineerd met de ALV. Tijdens deze ALV treden twee bestuursleden af die niet meer herkiesbaar zijn. Hopelijk kunnen we op deze avond twee nieuwe bestuursleden voorstellen.  Het bestuur zal het huishoudelijk deel zo kort mogelijk houden zodat er veel tijd overblijft voor ontmoetingen met elkaar.

Na de pauze presenteren de commissieleden de activiteiten van het afgelopen jaar en voor het komende jaar. Zoals elk jaar wordt het activiteiten programma georganiseerd door de zeer actieve leden van de diverse commissies. Hiervoor is het bestuur veel dank verschuldigd.

Koffie voor aanvang met iets lekkers en een drankje tijdens de pauze zijn gratis.

Voor de hapjes (zowel zoet als hartig) zoeken we nog enthousiaste baksters en bakkers. Kosten worden uiteraard vergoed. Mocht je zin en tijd hebben om iets bakken of te maken, laat het weten aan Wendela van Dijken, email: wenw@telfortglasvezel.nl. KLIKT U HIER VOOR MEER INFORMATIE.

Tot ziens op 12 februari.

Christien van den Bosch, voorzitter

 

 

ALV 2019 en onderliggende stukken

Via de links in de tekst (onderstreept) kunt u stukken inkijken, zoals Verslag van ALV vergadering 2018 en alle financiële stukken.

De stukken zullen ook ter inzage liggen bij de ALV en zijn desgewenst ook op te vragen bij de penningmeester Dolf de Nooijer: ganooijer@zeelandnet.nl

 

 

 

 

meer

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van de activiteiten of andere nieuwtjes van de afdeling Walcheren dan kunt u zich gratis abonneren op de email nieuwsbrief.

Bezoekt  ook eens de pagina van onze adverteerders voor informatie, advies, producten (soms met kortingen).

MEER OVER VOORDEEL VOOR LEDEN? Klikt u hier.

14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
Een opmerkelijke tuin - Blik op de Tuin no. 923