Activiteiten & Actueel

Verslag ALV Ledenontmoetingsavond 2018

VERSLAG 69e JAARVERGADERING KMTP GROEI & BLOEI, AFDELING WALCHEREN OP 6 FEBRUARI 2018

Opens internal link in current windowFoto's in het foto album; klikt u hier.

1. Opening en Welkom
Om 19.30 uur wordt de 69e jaarvergadering geopend door de voorzitter, Christien van den Bosch. Ze heet alle aanwezigen van harte welkom. Aanwezige leden: 74.
Dit jaar vieren we ons 70-jarig jubileum aanvullend verteld ze e.e.a. over het ontstaan en doel van onze verenigingshistorie. De afdeling Walcheren van KMTP is op 5 november 1948 opgericht. Dit jaar, 2018, bestaan we dus alweer 70 jaar. De oprichting was een initiatief van de Stichting “Nieuw Walcheren”. De stichting “Nieuw Walcheren” heeft veel bijgedragen aan de herinrichting van Walcheren na de inundatie in 1944. In 1947 werd hiervoor o.a. een inzameling gehouden met het motto “Plant een boom op Walcheren”. Dit alles tot “herstel van het verwoeste en op het zoute water herwonnen Walcheren” en was het doel “Zeelands tuin zal herryzen”. Met het ingezamelde geld zijn toen 87.000 bomen geplant op Walcheren.
In 1948 was het ledental 35. Inmiddels hebben we 400 leden die het tuinieren een warm hart toedragen.
Het jubileumjaar wordt 15 september a.s. extra feestelijk herdacht tijdens de jubileumfair op de monumentale boerderij Oranjepolder van de Familie Kodde in Arnemuiden. 

2. Mededelingen en aanpassen agenda
Dit jaar zijn er vijf 25-jarige jubilarissen, deze hebben een felicitatiekaart ontvangen, waaronder o.a. de familie Gerretsen, die al vele jaren deelnemer is aan het jaarlijks open tuinen weekend.
Verder zijn er drie 40-jarige jubilarissen. Twee daarvan hebben thuis een mooi boeket bloemen ontvangen. De 3e jubilaris is commissielid Lezingen, Martine van der Meule. Zij wordt door de voorzitter met woorden en een mooi boeket bloemen in het zonnetje gezet.
De agenda aanpassen is niet nodig. 

3. Notulen vorige vergadering d.d. 15 maart 2017
Het verslag ligt ter inzage op de tafels. Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd met dank aan de notuliste.

4. Financieel verslag 2017
De penningmeester, Dolf de Nooijer, licht uitgebreid het Financieel verslag 2017 toe. De vergadering kan de presentatie zowel via de fysieke stukken welke op de tafels liggen als via de diapresentatie meelezen.
De financiële situatie van de vereniging is heel gezond vanwege een stevig eigen vermogen en de aanwezigheid van ruime reserves. Het beleid om het eigen vermogen meer te gaan gebruiken voor de leden wordt gecontinueerd. De reserves van de commissies zullen zoveel mogelijk ook benut worden voor de leden en het is de bedoeling dat de reserves verder afgebouwd worden.
Vanuit de vergadering zijn verder geen vragen.

5. Kascommissie
De kascommissie: Leen Tange en Greet Vos hebben 8 januari jl. de stukken gecontroleerd. Leen Tange vertelt dat er een enkel foutje is uitgehaald, welke door de penningmeester is aangepast met dank aan de commissie.Vervolgens zijn de financiële stukken door hen goedgekeurd en wordt Dolf de Nooijer bedankt voor zijn werkzaamheden.
Zij adviseren de vergadering het bestuur decharge te verlenen. De leden doen dit door middel van applaus. De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun werk. Leen Tange is aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter vraagt de vergadering of er wellicht iemand zich beschikbaar wil stellen. Jacqueline Geluk meldt zich aan en zal samen met Greet Vos de kascommissie 2018 vormen. 

6. Begroting 2018
De begroting wordt door Dolf de Nooijer met de vergadering doorgenomen. Dit was duidelijk er zijn geen vragen vanuit de vergadering gesteld.  

7. Afscheid aftredende bestuurs-/commissieleden en benoeming nieuwe leden
7.a. Aftredende en herkiesbare leden bestuur
Dolf de Nooijer en Ineke IJzerman zijn aftredend maar stellen zich herkiesbaar. Ineke heeft aangegeven nog één jaar te willen doorgaan. Hierdoor zijn wij op zoek zijn naar een vervangster.
De voorzitter stelt de twee nieuwe kandidaat bestuursleden Wendela van Dijken en Cor Zuiddam aan de vergadering voor. De vergadering gaat hiermee akkoord, zodat zij officieel als Bestuurslid zijn benoemd
Wendela van Dijken gaat de commissie cursussen doen en heeft de coördinatie rondom het bakken van al het lekkers voor deze avond op zich genomen.
Cor Zuiddam zal de nieuwe commissie “maatschappelijke contacten” b.v. Operatie Steenbreek, Klimaatverbond, gemeenten vorm gaan geven. Verder wordt hij contactpersoon van de reiscommissie naar bestuur toe.

7.b.Benoeming nieuwe commissieleden
Margreet Roelse en Ada van der Veen Klop worden door de voorzitter welkom geheten en zijn de nieuwe commissieleden van de Digicommissie, ter ondersteuning van Herma Angel. 

8. Rondvraag
Er zijn geen vragen vanuit de vergadering.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en geeft de aanwezigen een toelichting over het gedeelte na de pauze.
Het ledenontmoetingsgedeelte: Zien, Horen, Ruiken en Proeven met o.a. de presentatie van de nieuwe hoofdredacteur Groei&Bloei magazine: Jasker Kamp.
Verder ontvangen de leden tijdens de pauze nog een extra gratis consumptie.

Jacqueline Hamelink, secretaris
Christien v.d. Bosch, voorzitter

De foto's van deze avond kunt u bekijken in het Opens internal link in current windowfoto album.
Opens internal link in current windowHet sociaal jaarverslag, een powerpoint filmpje, met de activiteiten door de commissies van 2017 kunt u bekijken via deze link.

 

 

 

Ledenontmoetingsavond en ALV 06/02/18

Ledenontmoetingsavond, kennismaking met de hoofdredacteur van G&B, aftrap Jubileum jaar en ALV

In 2018 vieren we ons 70 jarig bestaan. Om het jaar feestelijk te openen organiseren we op dinsdag  6 februari 2018 een leden ontmoetingsavond in de Zandput.  Met als motto  “Zien, horen, Ruiken, Proeven”. De avond zal in het teken staan van de vele activiteiten in 2018 maar ook een terugblik over het afgelopen jaar, 2017
En u kunt deze avond kennismaken met de nieuwe hoofdredacteur van Groei&Bloei, Jasker Kamp. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Dus schroom niet.

De avond is gecombineerd met de ALV. Het bestuur zal het huishoudelijke deel zo kort mogelijk houden zodat er veel tijd overblijft voor ontmoetingen met elkaar, met de hoofdredacteur van G&B en met de presentaties van de commissies.
Koffie voor aanvang met iets lekkers en een drankje tijdens de pauze zijn gratis.
Voor de hapjes (zowel zoet als hartig) zoeken we nog enthousiaste baksters en bakkers. Kosten worden uiteraard vergoed.  Mocht je zin en tijd hebben om iets te bakken of te maken, laat het weten aan Wendela van Dijken ons toekomstig nieuwe bestuurslid., email  wenw(at)telfortglasvezel.nl  Wil je opgeven of je zoet of hartig wilt maken en voor hoeveel personen?

De agenda voor de avond.

1.     ALV. Max 45 minuten.
·        Opening en welkom
·        Mededelingen en aanpassen agenda.
·        Goedkeuren notulen ALV 2017
·        Financieel verslag 2017
·        Verslag kascommissie
·        Begroting 2018
·        Verkiezingen nieuwe bestuursleden en benoeming nieuwe commissieleden.
·        Rondvraag.
·        Sluiting.

2.     Pauze

3.     Zien, horen, Ruiken, Proeven

·        Presentatie Jasker Kamp, hoofdredacteur Groei&Bloei
·        Presentatie Jubileumfair.
·        Vooruitblik reizen 2018 en terugblik reizen 2017
·        Vooruitblik groenworkshops 2018 en terugblik 2017
·        Diverse onderwerpen.

U kunt het financiële jaarverslag 2017, de begroting 2018 en de notulen van de ALV 2017 opvragen bij Dolf de Nooijer, ganooijer(at)zeelandnet.nl.

We hopen veel leden te mogen verwelkomen op 6 februari.

Christien van den Bosch, voorzitter.

ALV 2018 en onderliggende stukken

Via de links in de tekst (onderstreept) kunt u stukken inkijken, zoals Verslag van ALV vergadering 2017 en alle financiële stukken.

Klikt u op Initiates file downloadverslag 68e jaarvergadering voor het verslag van de ALV 2017.

Klikt u op Initiates file downloadFinancieel jaarverslag 2017 voor de definitieve versie.

Klikt u op Initiates file downloadBijlage 1 voor de begroting van 2017

Klikt u op Initiates file downloadBijlage 2 voor de jaarrekening van 2017

Klikt u op Initiates file downloadBijlage 3 voor het liquiditeitenoverzicht

Klikt u op Initiates file downloadBegroting 2018 voor de begroting vastgesteld op 18-02-2017.

 

 

meer

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van de activiteiten of andere nieuwtjes van de afdeling Walcheren dan kunt u zich gratis abonneren op de email nieuwsbrief.

Bezoekt  ook eens de pagina van onze adverteerders voor informatie, advies, producten (soms met kortingen).

MEER OVER VOORDEEL VOOR LEDEN? Klikt u hier.

21
Feb
Klinken op…
21
Feb
Voorjaar